Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.
Aandacht voor structuur, talent en toekomst.

Bestuur en MR

Het ontwikkelen van het school- en onderwijsbeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

't Kockenest en 't Bontenest zijn georganiseerd in een vereniging en een stichting die worden bestuurd door een zelfstandig schoolbestuur bestaande uit ouders. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de school en de schoolleider rapporteert aan het bestuur. 

ALV

Twee keer per jaar (mei en november) organiseert het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV) voor alle leden van de vereniging. In de ALV van november presenteert het bestuur de plannen voor het komende kalenderjaar. In de ALV van mei legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Het bestuur wordt benoemd en ontslagen door de ALV, daarmee is de ALV uiteindelijk het hoogste orgaan van de vereniging.

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een wettelijke verplichting tot instelling van een medezeggenschapsraad (MR), een inspraakorgaan tussen school, ouders en bestuur. Elke locatie heeft  zijn eigen MR. MR-leden zijn zowel ouders als teamleden. Samen buigen zij zich over tal van zaken die van belang zijn. De MR komt zo'n 8 keer per jaar bij elkaar.